ธุรกิจมั่นคงจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงร.9

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าคล้ายจะย่ำแย่ไปหมด แต่ธุรกิจที่ยังคงดำเนินอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจทางด้านเกษตรกรรมซึ่งพวกเขาได้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงร.9 ที่ท่านเคยแนะนำ และส่งหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับเหล่าเกษตรกรในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตแบบบ้านๆ ไม่ต้องฟุ่มเฟือยก็สามารถมีความสุขได้ ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าทำอย่างไร ธุรกิจถึงจะมั่นคงถ้าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องมาทำความรู้จักกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเสียก่อน

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ?

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่ชี้นำทางให้พสกนิกรทุกคนในผืนแผ่นดินไทยในอยู่รอดไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไร และเป็นแนวทางเพื่อปฏิบัติตนเองของคนธรรม หน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ หรือ บริหารประเทศให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าในขณะนั้นจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไร แต่ก็สามารถก้าวต่อไปได้บนทางสายกลาง

ความหมายของคำว่าความพอเพียงคืออะไร

ความพอเพียงก็จะมีความหมายที่ตรงตัวอยู่แล้วคือความพอประมาณไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ใช้จ่ายหรือลงทุนอย่างไร้เหตุผล รวมถึงการวางระบบการเงินรวมถึงการใช้ชีวิตของตนเองเพื่อเป็นเกราะป้องกันต่อผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง ต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นเราต้องอาศัยความรู้มาเพื่อวางแผนการดำเนินชีวิต ความระมัดระวังในการตัดสินใจ และรอบคอบกับสิ่งที่กำลังจะลงมือทำทุกขั้นตอนซึ่งทุกอย่างนั้นต้องทำด้วยความสุจริต

อยากให้ธุรกิจมั่นคงจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องทำอย่างไร ?

ในการทำธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องอาศัยหลักการพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้

  • กรอบความคิด ที่จะหมายถึงนำปรัชญาที่ได้นั้นมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจปฏิบัติตนที่ในทางที่สมควรเหมาะสมที่สุด โดยใช้พื้นฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยสมัยก่อนนำมาประยุกต์กับยุคสมัยปัจจุบันเพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา
  • คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงต้องสามารถนำมาปรับแต่งเพื่อให้คนทุกระดับนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีขั้นมีตอน
  • คำนิยาม เศรษฐกิจพอเพียงจะมีคำนิยามอยู่ 3 คุณลักษณะคือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี
  • เงื่อนไข คือการตัดสินใจที่นำแนวทางมาประกอบธุรกิจต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถมาประยุกต์กับคุณธรรม
    • เงื่อนไขความรู้ คือการนำความรู้ต่างๆ ที่เคยศึกษามาประยุกต์ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อวางแผนในการดำเนินงานอย่างมีสติรอบคอบ
    • เงื่อนไขคุณธรรม คือทุกอย่างที่จะทำนั้นให้ต้องยึดความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และสติปัญญาเป็นที่ตั้ง
  • แนวทางปฏิบัติกับผลที่ได้ ทุกคนต้องพร้อมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้ทุกเมื่ออย่างมีสติ ด้วยการนำหลักปรัชญาความรู้ที่ศึกษานำมาเป็นแนวทาง ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งความรู้