เศรษฐกิจก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โลกในยุคปัจจุบันนั้นมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ความล้ำสมัยของเทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม การศึกษา การดำรงชีวิต การสื่อสาร การคมนาคม เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น และสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้เลยในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นนั่นก็คือการสื่อสาร ดังนั้น เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์มากที่สุดนั่นก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นั่นเอง

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือ เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูล รวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ การนำไปใช้ และการสื่อสาร โดยผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ยิ่งเราสามารถพัฒนาการสื่อสารได้มากเท่าใดก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเท่านั้น เพราะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด เพศใด วัยใด หรือจะอาชีพใด ก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความรู้และสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การพัฒนาอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาประเทศชาติด้วย

ส่วนบทบาทของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น เป็นที่รู้กันดีแล้วว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทางการสื่อสารสามารถก่อให้เกิดความรู้ทำให้มีช่องทางหลากหลายมากขึ้น การตลาดที่ไม่ต้องมีหน้าร้านโดยตรงเพียงแต่เปิดหน้าร้านทางออนไลน์ก็จะทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วทุกสารทิศที่มีอินเตอร์เน็ต ทำให้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้ามีความสะดวกในการเลือกซื้อหาสิ่งของที่ตนเองต้องการ ธุรกิจออนไลน์นั้นส่งกระแสเงินสะพัดภายในประเทศได้มากทีเดียว

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารนั่นก็คืออุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ เป็นต้นว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ก็เป็นสินค้าที่ส่งออกอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยเลยทีเดียว หรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจทั้งขายปลีกขายส่งตามห้างร้านต่าง ๆ ก็ได้นำเทคโนโลยีทั้งหลายเข้ามาช่วยในหลาย ๆ ทางเพื่ออำนวยความสะดวกและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลสินค้า ระบบการสั่งสินค้า เป็นต้น ยิ่งในภาคอุตสาหกรรมแล้ว เทคโนโลยียิ่งมีส่วนประกอบอันสำคัญยิ่งเพราะเครื่องจักรต่าง ๆ สามารถช่วยทุ่นแรง ประหยัดแรงงานมนุษย์ ลดต้นทุนการผลิต ทำให้ได้งานที่รวดเร็วขึ้นด้วย

แม้กระทั่งอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพดั้งเดิมมีมาแต่ช้านานของประเทศไทยเรานั้น ก็ได้มีรับความรู้ข่าวสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วนำมาประยุกต์ใช้เพื่อทุ่นแรงและเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้น เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชที่มีความแข็งแรงต่อศัตรูพืช การใช้เครื่องจักรเช่น รถเกี่ยวข้าว รถอ้อย มาช่วยในการเก็บเกี่ยวทำให้เสร็จงานไวขึ้น การนำเทคโนโลยีอบแห้งมาช่วยในการแปรรูปผลผลิตผลไม้เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศรวมถึงต่างประเทศ เป็นต้น นับประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากมายเหลือคณา